Aan alle betrokkenen bij de zaak Verstegen/Splinter,

In Artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat eenieder het recht heeft voor onschuldig te worden gehouden totdat het tegendeel krachtens de wet is bewezen.

De volledige tekst van Artikel 11 is alsvolgt:

1) Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2) Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Dit is de onschuldpresumptie waarop de rechtszekerheid, de tweede waarde van het Koninkrijk der Nederlanden, gevestigd is.
In mijn zaak, de zaak Verstegen/Splinter, zijn in 47 rechtszaken, beschikkingen uitgesproken die ertoe hebben geleidt dat:
1. mijn kinderen van mij vervreemd zijn;
2. dat mijn levensstandaard door inkomensderving, stelselmatig is afgebroken;
3. dat mijn woonrecht is geschonden;
4. dat mij rechtsbijstand werd onthouden;
5. dat ik volledig afhankelijk ben van fondswerving om procedures te kunnen voeren;
6. dat mij vervolgens donatiegelden voor het voeren van procedures, zijn onthouden.
7. Publicatie van wat mij vijf jaar lang is overkomen, is mijn enige en uiterste verweer.

https://youtu.be/krPCJAQUoMk

deel 1 van 1 t/m 10 Last Speech Trudi Verstegen

In de Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ook het recht op verweer en opstand, vastgelegd:
“Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking”
– Tirannie en onderdrukking zijn gevolgen van handel met voorkennis.
– Het verschil tussen een slachtoffer en een dader is voorkennis.
-Het slachtoffer weet niet wat hem of haar boven het hoofd hangt.
https://www.youtube.com/watch?v=DFYLegBm7c0
– De dader bereidt zich voor; verzamelt financiële middelen en handlangers om zich heen.
– Het slachtoffer loopt achter de feiten aan.
– De dader bepaalt het parcours.
– Voorkennis is concreet af te leiden uit de maatschappelijke positie van de dader(s) en de handlanger(s).
– Handel met voorkennis is strafbaar!
In mijn zaak, de zaak Verstegen/Splinter, is sprake van handel met voorkennis.  Ik hoef in deze verklaring, de namen die genoegzaam bekend zijn, eigenlijk niet eens opnieuw te noemen. De objectieve posities die de betrokkenen in het drama van mijn zaak, vervullen, alsmede hun feitelijke achtergrond en expertise, volstaan.

De kennis en expertise van degenen die mij het leven met mijn kinderen onmogelijk maken, is ontegenzeggelijk boven elke twijfel verheven.
Publiceren om jezelf te verweren, staat op gespannen voet met de onschuldpresumptie welke in de rechtzaal leidend zou moeten zijn.
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van expressie van het media tijdperk, nemen voortdurend voorschotten op de (on)schuldpresumptie, welke in de rechtzaal geldend is, voor zowel partij als wederpartij.
Publicaties van slachtoffers over hun belagers, worden door de beschuldigden, vaak met succes, als inbreuk op de onschuldpresumptie, in het geding gebracht.
Het slachtoffer van de handel met voorkennis, heeft zich dan plotseling zèlf schuldig gemaakt, namelijk aan schending van de onschuldpresumptie.
De rechter mag niet toetsen aan de Grondwet. De Grondwet is zo dood als een pier, oordeelde toenmalig Nationaal Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in zijn oratie in 2015.
“Er is iets aan de hand in Nederland. Onze rechtsorde is te complex en onoverzichtelijk geworden. Respect voor rechten van mensen schiet tekort. De Nederlandse rechtsstaat staat daarom onder druk.”
Wat kwam er in godsnaam voor in de plaats ? – dat we ons inmiddels in een internationale crisis bevinden op het gebied van de rechtszekerheid, ten aanzien van het verzaken en ontduiken van alimentatiebetalingsplicht;
het vervalsen van inkomsten jaaropgaven door ex partners;
het vexatoor voeren van rechtszaken; de traumatiserende uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen van je bloedeigen kinderen;
de stigmatisering met psychiatrische ziektebeelden van hen die niet tot specifiek gedefinieerde bondgenootschappen behoren.
De huidige corona crisis: de dwingelandij van de vaccinatie-industrie en de aanstootgevende, aan industriële belangen onderworpenheid van hen, die wij ooit dachten als ijverende politici te kennen, bevestigen, dat er een operatie aan de gang is, om ultra vires / onder dwang, de maritieme company rule of law, aan het nationale en internationale grondgebied en alle inwoners, op te leggen.
Schuld en schade creaties van overheidswege, ten koste en voor rekening van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, kenmerken de maritieme company rule of law ultra vires.
De afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap is geactiveerd.
De burger is geen burger, maar inwoner van het grondgebied en Enige Erfgenaam van het systeem van de testamentaire Cestui Que Vie geboorte trust.  Op dit systeem berust alle rechtstatelijke omissie en commerciële corona/covid dwang, waar de wereld getuige van is.
Over de activatie van de afwikkeling van mijn individuele geboorte Trust nalatenschap en die van mijn drie kinderen, heb ik, de heer Valentijn van Noorle-Janssen, plaatsvervangend hoge rechter, partner KPMG Meijburg geïnformeerd. Ook de Minister van Financiën Wobke Hoekstra alsmede Senior Private Wealth Management ABNAMRO MeesPierson de heer Bart van Kessel en de Directeur (Trust)Belastingdienst, zijn van de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, vanaf 2018, doorlopend op de hoogte gesteld.
De niet-afgewikkelde individuele geboorte Trust nalatenschap is oorzaak van alle schuld en schade creaties van commerciële derde partijen zonder erfrecht, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam.
Jegens mij, werden 160 gevallen van schuld en schade creatie gepleegd waarover het doen van aangifte aantoonbaar werd geweigerd.
Alle beschikkingen en strafvorderingen via de dwangvorderingberoepspraktijk aan mij opgelegd, werden onder valse voorwendselen en afpersing verkregen en zijn derhalve vernietigbaar.
De beschikkingen en gestapelde strafvorderingen tonen aan dat de dwangvorderingberoepspraktijk en jeugdzorginstellingen, de rechtsbeginselen proportionaliteit en subsidiariteit, waartoe ook zij rechtstatelijk gehouden zijn, schenden.
…Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

1) Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Merlijn, Ronde Tafel, Vrijmetselaars, Rotary, Zwanenbroeders zijn rechtspersonen waarvoor het recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering geldt.
2) Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.  Indirecte dwang door deze verenigingen, leidt tot partijgeest in het veld van invloedrijke positie, kennis en expertise en actieve benadeling van niet-leden. https://youtu.be/krPCJAQUoMk
Rechtspersonen zijn derde partijen zonder erfrecht, die de niet-afgewikkelde individuele geboorte Trust nalatenschappen van zowel leden als niet-leden, middels data mining, hydrateren en dissiperen.
Opmerkelijk bij de benadeling van niet-leden is bijvoorbeeld: dat ver boven de vraagprijs van een koophuis wordt geboden ondanks extreem achterstallig onderhoud en tientallen gegadigden; dat de eerste rechthebbende bewoner van het huis wordt gepasseerd; dat de voorlopige koopovereenkomst met de buitenstaander/koper prematuur bij de collaborerende makelaar werd getekend en de financiering van de eerste koop rechthebbende, opzettelijk vertraagd tot ná het verstrijken van de uiterste betalingstermijn; zoals in mijn zaak is gebeurd..
Mijn advocaat werd door de DAS toegestaan een aanklacht te starten tegen de Rechtbank; hiervoor dien ik publiekelijk aandacht te vragen om donaties te verzamelen teneinde zijn honorarium te kunnen bekostigen.
Film(s) als corruptieschetsen met betrekking tot mijn zaak, fungeren als naslagwerken voor juridische toetsing.  Wie hieraan met kennis en kunde, wensen bij te dragen, verneem ik graag.
De zaak Verstegen/Splinter is volledig gedocumenteerd. De contactgegevens van de 22 benadeelde betrokkenen die mij te hulp schoten, waaronder een DGA, een rechter, een aannemer en betrokkenen en buurtgenoten die bedreigd werden, zijn bij mij bekend.
Met de activatie van de afwikkeling van mijn individuele geboorte Trust nalatenschap, heb ik mijn status als inwoner van het grondgebied en Enige Erfgenaam alsmede de status van mijn drie kinderen, hersteld.
De ultra vires doorkruising van de persoonlijke (private) leefsfeer van mij en mijn kinderen, heeft rampzalige gevolgen.

    ultra vires

Latijn voor ‘zonder bevoegdheid’. Als een (overheids)orgaan een handeling verricht waartoe zij eigenlijk geen bevoegdheid heeft, dan verricht zij deze ultra vires.

Een (overheids)orgaan is niet bevoegd tot Trust roof, vervreemding en ontnemingsmaatregelen.
Nikki 16-12-1999
Mart 11-07-2005
Mart 11-07-2005
Madelief 31-08-2011

 

 

 

 

 

 

Ik doe geen afstand van mijn kinderen, van bestaande rechten waaronder woonrecht en sociale commitments            

 

Mart 11-07-2005 & Madelief 31-08-2011
Madelief 31-08-2011
Madelief 31-08-2011

Ik ben mama en mens!

Ik ben mensen-& kinderrechtenstrijder -mijn hele leven kwam ik op voor de underdog- en tracht naast mijn moederschap en mijzelf, júllie van de dood te redden.

So HELP me GOD!
GET REAL & BE HUMAN IN STEAD OF NOBODIES
https://www.youtube.com/watch?v=wxmMHbASmfE&t=119s  

 

 

 

 

Hartelijke groeten, best regards, bonnes sincères, mit freundlichen Grüssen,
Trudi Verstegen
Children’s Defense Force

Openbaar Aanklager en Openbaar Onderzoeker Hoge Raad van de Kinderen.

FYI: Bevolkingsteller, Frans van Houten CEO Philips: salaris, zijn voorkennis in 2015, depopulatieprogramma van Nationaal Zionisten en vrijmetselaars reeds besproken vanaf eerste Bilderberg 1953:
Ps, ik beroep mij op onderstaande mensenrechten welke -zover- geen van allen in mijn zaak werden gehonoreerd:

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen:

Artikel 1 – Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2 – Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6 – Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7 – Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8 – Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10 – Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11 – Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14 – Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15 – Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16 – Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17 – Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18 – Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20 – Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21 – Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22 – Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23 – Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24 – Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25 – Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26 – Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27 – Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28 – Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt

Artikel 29 – Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30 – Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.


Hartelijke groeten, best regards, bonnes sincères, mit freundlichen Grüssen, 


Trudi Verstegen
Children’s Defense Force
Openbaar Aanklager en Openbaar Onderzoeker Hoge Raad van de Kinderen 
www.hogeraadvandekinderen.nl
www.childrensdefenseforce.com
www.trudiverstegen.nl

Door

2 gedachte over “CQV👂🏻Aan alle betrokkenen Verstegen/Splinter👮🏻🕵🏼‍♂️👩🏻‍💼👨🏼‍💻👨🏻‍✈️🏦🏛💸🛃”
  1. Aan Trudi Verstegen, beste Trudi

    Wie spreekt de waarheid? Geen enkel mens, die zijn leven niet daadwerkelijk via de doop of althans zich niet via de ware kerk van God geleid door Jezus Christus laat dopen aan Hem heeft gegeven. Zoals ik. Ik wist, nog voordat u Hans Meier ontmantelt, al dat Wouter Raadgever zich voor gecontroleerde oppositie leent. Als mensen zich tot het vervullen van die rol laten verleiden, zie ik dat meteen heel duidelijk, hoe sterk de misleiding ook is. Als waar christen, zelfs waar David, die ieder geinteresseerd mens in het Koninkrijk van God naar Herder Jezus Christus leidt, laat de Heilige Geest mij dat namelijk zien. Omdat ik me in die enige ware Kerk heb laten dopen en daardoor anders dan Hans, die dat blijkbaar niet ziet, mocht Hans zoals zovele christenen verdwaald ten prooi van de duivelse demonen zijn gevallen. Omdat God’s Geest me sinds die doop voorziet van het daarvoor benodigde onderscheidingsvermogen. Als zodanig word ook ik zoals u ervaren hebt verdrukt. Een beter bewijs ervan, dat Hans Meier mij niet belt voor eventuele samenwerking met mij, omdat zijn opdrachtgever (Wouter Raatgever sinds deze met mij telefonisch contact zocht toen) weet dat ik met de juiste vragen (die ik Wouter stelde) een bedreiging voor hem ben en me mijdt zoals de duivelse demonen voor de Waarheid (Jezus Christus) op de vlucht slaan, kan ik u niet verstrekken.. God wijst me de weg en zo ook dat ik met u contact moet zoeken om namens de Waarheid u daadkrachtig (juridisch) ten dienste te staan. Onder welk nummer kan ik u bellen?

Geef een reactie